A L L E G R A * W E R M U T H 

Connection * Intention * Manifestation